Triển khai Nghị định số 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nghị định số 02/2023/NĐ-CP