Triển khai Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

0

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ

Luật Điện ảnh