TRIỂN KHAI LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2018

Vừa qua, Công an huyện đã tổ chức triển khai Luật công an nhân dân năm 2018 tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ công an huyện, các đồng chí trưởng, phó trưởng công an 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 Toàn cảnh HN triển khai Luật Công an nhân dân năm 2019

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Công an huyện giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật công an nhân dân năm 2018 như: Ý nghĩa, sự cần thiết ban hành Luật Công an nhân dân năm 2018; mục đích và quan điểm chỉ đạo trong xây dựng Luật; bố cục, nội dung cơ bản cũng như những điểm mới quan trọng của Luật Công an nhân dân năm 2018 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 20/11/2018 và có hiệu lực ngày 01/7/2019. Luật Công an nhân dân (sửa đổi) đã thể chế hóa được quan điểm, chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014; bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật của Nhà nước ta. Luật Công an nhân dân (sửa đổi) gồm 7 chương, 46 điều. So với Luật CAND năm 2014, Luật tăng 1 điều; sửa đổi, bổ sung 34 điều; giữ nguyên 12 điều. Luật Công an nhân dân năm 2018 là cơ sở pháp lý trực tiếp, quan trọng để lực lượng công an nhân dân nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho, trọng tâm là đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; xây dựng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Góp nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.