TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2020

Thực hiện Văn bản số 65/BATGT ngày 09/3/2020 của Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai Kế hoạch tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2020. Để phổ biến, tuyên truyền rộng rãi thông tin về Kế hoạch tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2020, Ban ATGT huyện Bạch Thông đề nghị Lãnh đạo các đơn vị liên quan, Trưởng ban ATGT các xã, thị trấn triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: