Triển khai Kế hoạch Điều tra xã hội học

Xem nội dung chi tiết tại đây

Kế hoạch số 575/KH-UBND ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn