Triển khai Hướng dẫn số 01/HD-SVHTTDL, ngày 05/7/2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN NGOÀI TRỜI, QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI