Triển khai cuộc vận động “ Bạch Thông chung sức xây dựng huyện nông thôn mới” giai đoạn 2022 –2025.

Xem nội dung chi tiết tại đây