Triển khai các thông báo đào tạo, bồi dưỡng

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thông báo số 008/TB-CBQL ngày 25/4/2023 của Công ty CP tư vấn giáo dục và đào tạo Hà Nội thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước năm 2023.

Văn bản số 169/HVTC-TTBD ngày 22/02/2023 của Học viện Tài chính về việc mở khóa học Bồi dưỡng kế toán trưởng, kế toán viên, kế toán tổng hợp.

Văn bản số 199/IMHD ngày 20/4/2023 của Viện Quản trị và phát triển nguồn nhân lực về việc tổ chức lớp bồi dưỡng “Nâng cao năng lực soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật” học trực tuyến