Triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng chống dịch, bệnh

Xem nội dung chi tiết tại đây

Công văn số 4500/BYT-MT ngày 22/8/2022.