Triển khai các chương trình bồi dưỡng năm 2023 của Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Quản lý giáo dục

0

Xem nội dung chi tiết tại đây

Công văn số 28/HCQG-QLBD ngày 12/01/2023 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc chiêu sinh khóa bồi dưỡng về chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

Công văn số 29/HCQG-QLBD ngày 12/01/2023 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc chiêu sinh khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo năm 2023.

Công văn số 26/HCQG-QLBD ngày 12/01/2023 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương năm 2023

Công văn số 25/HCQG-QLBD ngày 12/01/2023 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, chuyên viên và tương đương, bồi dưỡng theo vị trí việc làm năm 2023

Công văn số 24/HCQG-QLBD ngày 12/01/2023 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc chiêu sinh khóa bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 -2026

Công văn số 22/HCQG-QLBD ngày 12/01/2023 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương năm 2023

Công văn số 810/HVQLGD-TTBD ngày 29/12/2022 của Học viện Quản lý giáo dục về việc mở các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương