TỔNG KIỂM TRA, VẬN ĐỘNG THU HỒI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NÔ, CCHT VÀ PHÁO

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: