TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2018

Ngày 17/01/2019, Công an huyện Bạch Thông đã tổ chức tổng kết công tác công an xã, thị trấn năm 2018, triển khai công tác năm 2019.

 Toàn cảnh hội nghị tổng kết

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo toàn diện của các cấp, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo của Công an huyện, công an các xã, thị trấn đã phát huy vai trò nòng cốt, bán sát chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế tại cơ sở. Công an các xã, thị trấn đã chủ động  xây dựng các phương án kế hoạch bảo vệ an toàn các hoạt động có liên quan đến công tác an ninh, chính trị, duy trì tốt việc giao ban giữa Công an xã và Ban CHQS xã theo NĐ 77 ngày 12/7/2010 của Chính Phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia. Tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn nhìn chung ổn định, không xảy ra tụ tập đông người biểu tình gây rối, khiếu kiện hình thành điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.  Năm 2018,  số vụ phạm pháp hình sự xảy ra và được phát hiện 47 vụ, 78 đối tượng thiệt hại ước tính bằng tiền khoảng 150 triệu tăng 08 vụ, 05 đối tượng  so với năm 2017. Trong đó, án nghiêm trọng trở lên phát hiện 19 vụ, 24 đối tượng. Công an các xã, thị trấn đã giải quyết 39 vụ với 68 đối tượng, công tác quản lý giáo dục các loại đối tượng thực hiện có hiệu quả theo quy định của Pháp luật.

Thời gian tới để thực hiện có hiểu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự  Công an xã, thị trấn nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo, tình hình người nước ngoài đến địa phương, giải quyết dứt điểm các vụ phạm pháp hình sự nhỏ tại cơ sở, không để tồn đọng, kéo dài, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc toàn diện vững chắc./.