TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2020

Ngày 17/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 576/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 – 2030 huyện Bạch Thông. Theo đó, cấp huyện tổ chức hội nghị tổng kết vào ngày 15/4/2020.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và để thực hiện nghiêm túc Văn bản số 1689/UBND-VXNV ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 29/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch COVID-19; UBND huyện thay đổi một số nội dung liên quan đến tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: