Tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý đối với Kế hoạch phát triển nông lâm nghiệp gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020- 2025

0

Xem nội dung chi tiết tại đây