Tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây