Tổ chức các lớp bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thông báo số 670/TB-HCQG ngày 06/6/2022 của Học viện hành chính Quốc gia

Công văn số 957/SNV-CCVC ngày 27/6/2022 của Sở Nội vụ

Công văn số 3976/UBND-NCPC ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn