Tiếp tục triển khai Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến và Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022

0

Xem nội dung chi tiết tại đây

QĐ BAN HÀNH THỂ LỆ VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2022

QĐ BAN HÀNH THỂ LỆ CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH TRỰC TUYẾN NĂM 2022