Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQTW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

Xem nội dung chi tiết tại đây

Báo cáo số 298-BC/TU ngày 16/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn