Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo

Xem nội dung chi tiết tại đây