Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Xem nội dung chi tiết tại đây

Công văn số 3660/UBND-VXNV ngày 10/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn