Tiếp nhận công chức, viên chức về công tác tại các trường học thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây