Thực trạng xây dựng nhà ở không phép tại xã Vũ Muộn