Thực hiện Văn bản số 715VPĐP-TTHTQT ngày 30/6/2020 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Xem nội dung chi tiết tại đây