THỰC HIỆN VĂN BẢN SỐ 1886/UBND-VXNV NGÀY 08/4/2020 CỦA UBND TỈNH TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, XỬ LÝ CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Để tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Ủy Ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: