THỰC HIỆN TỐT CHỈ ĐẠO CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Công văn 4186/UBND-TH ngày 08/7/2021 của UBDN tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Công văn số 4162/VPCP-TKBT ngày 22/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tháng 6/2021.

 Ngày 12/7/2021,Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông đã có công văn số 1425/UBND-VP; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các nội dung sau:

Tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tiếp tục chỉ đạo sát sao, chặt chẽ và triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả không để dịch bùng phát trong cộng đồng.Tiếp tục động viên, biểu dương, khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch. Tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, nhất là lợi ích của việc tiêm vắc-xin, tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, chăm lo đời sống và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên để bảo đảm đầy đủ nguồn lực cho phòng, chống dịch. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ, duy trì, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của người dân và tổ chức trên địa bàn, không để gián đoạn sản xuất./.

Hoàng Sim – Tổng hợp