Thực hiện Thông báo số 394/TB -VPCP ngày 30/12/2022 của Văn phòng Chính phủthông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thông báo số 394/TB -VPCP ngày 30/12/2022 của Văn phòng Chính phủ