Thực hiện Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 19/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại phiên họp thứ 17 Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương

0

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 19/9/2022 của Văn phòng Chính phủ