Thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Văn bản số 4538/UBND-VXNV ngày 05/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Nước ta đã bước vào giai đoạn 2 phòng, chống dịch Covid-19. Dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng tại nhiều địa phương, trong đó có các đô thị lớn, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế – xã hội của đất nước. Yêu cầu các bộ, ngành liên quan, chính quyền các cấp trong cả nước tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm kiểm soát hiệu quả, không được chủ quan, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau: Cv Thực hiện Thông báo số 272 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19(06.08.2020_17h10p01)_signed