Thực hiện Thông báo số 246/TB-VPCP ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại phiên họp lần thứ 16 Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương

Xem nội dung chi tiết tại đây