Thực hiện thông báo số 238/TB-VPCP ngày 12/7/2020 của Văn phòng Chính Phủ

Xem nội dung chi tiết tại đây