Thực hiện Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại phiên họp thứ 15 Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương

Xem nội dung chi tiết tại đây