THỰC HIỆN THÔNG BÁO SỐ 161/TB-UBND NGÀY 30/3/2020 KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC KẠN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thực hiện Thông báo số 161/TB-UBND ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 29/3/2020 về triển khai các biện pháp cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: