Thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tại phiên họp thứ 15

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19