THỰC HIỆN THÔNG BÁO CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ VỀ KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thực hiện Văn bản số 3990/UBND-VXNV ngày 15/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 12/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các, xã thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:CV Thực hiện Thông báo số 228 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19(16.07.2020_15h46p40)_signed