Thực hiện Quyết định số 94/QĐ-ĐCT ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Xem nội dung chi tiết tại đây

Quyết định 94 Ban hành Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.8 trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

PC vb của TW Hội Phụ Nữ VN