Thực hiện Quyết định số 1393/QĐ-BGTVT ngày 17/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Xem nội dung chi tiết tại đây