Thực hiện nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây