Thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây