Thực hiện nâng cao chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ cải cách hành chính lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã

Xem nội dung chi tiết tại đây