Thực hiện ký số, in phát hành tờ bìa và tờ rời sổ BHXH, thẻ BHYT

Xem nội dung chi tiết tại đây