Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây