Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/HU của Huyện Uỷ Bạch Thông

Xem nội dung chi tiết tại đây