THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC TRONG NẾP SỐNG VĂN HÓA

Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia ủng hộ của người dân, thời gian qua, việc thực hiện hương ước, quy ước ở xã Nguyên Phúc đã đi vào nền nếp, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, đồng thời thúc đẩy kinh tế – xã hội ở địa phương phát triển.

 Phong trào văn nghệ phát triển có vai trò quan trọng trong thực hiện hương ước, quy ước.

 

Đến nay, xã Nguyên Phúc đã hoàn thành việc rà soát và sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước của 10/10 thôn, bản. Nội dung  quy định rõ những việc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” như: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; an ninh trật tự; khuyến học – khuyến tài; đặc biệt là thực hiện các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hoá, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội … Trong đó bổ sung các quy định về lĩnh vực vệ sinh môi trường, trách nhiệm của từng gia đình trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh gia đình, đường làng, ngõ xóm.Có hương ước, quy ước mới, ý thức của bà con trong việc xây dựng nông thôn mới được nâng cao. Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Bí thư chi bộ cho biết: “Từ khi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được phát động, vai trò của hương ước, quy ước đã phát huy hiệu quả trong việc khơi dậy tính chủ động, tự nguyện của đông đảo người dân đối với những công việc chung của thôn, xã”

 Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện hương ước, quy ước tại thôn Cáng Lò xã Nguyên Phúc.

Có hương ước, quy ước mới mọi người dân không còn e ngại, né tránh nhắc nhở những ai vi phạm các điều đã được quy định. Đặc biệt, nhờ có hương ước, quy ước nhân dân đã quyên góp được hàng chục triệu đồng để sửa sang, nâng cấp đường ngõ, trồng cây tạo cảnh quan môi trường, xây dựng thôn văn hóa.Từ việc cán bộ và nhân dân tự giác thực hiện nghiêm những điều được quy định trong bản quy ước không những góp phần phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc mà còn mang lại hiệu quả trong việc thực hiện nếp sống văn minh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Việc thực hiện tốt hương ước, quy ước còn là một trong những tiêu chí đánh giá khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa của xã. Qua bình xét năm 2019, xã có 475/522 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 91 %, có 175/522 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền đặt trên 33%;  gia đình văn hóa tiêu biểu là 24/522 hộ đặt 4,6%; 10/10 thôn đạt khu dân cư văn hóa, 100% đám cưới, đám tang được tổ chức lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp thuần phong mĩ tục, không có mê tín dị đoan. Đặc biệt đối với việc tang đã không còn tình trạng tổ chức hiếu riêng. Ông Triệu Nguyễn Luyến – Phó chủ tịch UBND xã cho biết. “ Để thực hiện tốt quy ước, hương ước ngày từ đầu năm 2020, cấp ủy chính quyền đã triển khai tới tất cả các thôn và các bàn ngành đoàn thể xã, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra. Các nội dung trong quy ước được đưa ra bàn bạc để nhân dân đóng góp cho phù hợp, trong việc tang, việc cưới được tổ chức theo quy của Nhà nước đề ra”

Có thể nói hương ước, quy ước đang dần chiếm địa vị pháp lý quan trọng trong đời sống xã hội, trở thành công cụ hỗ trợ và bổ sung cho pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội tại cộng đồng dân cư. Trên cơ sở kế thừa, có chọn lọc nội dung, hình thức xây dựng, các bản hương ước, quy ước trước đây các thôn, khu dân cư ở xã Nguyên Phúc đã vận dụng sáng tạo, xây dựng nên những bản hương ước, quy ước mới có nội dung cũng như bố cục phù hợp với địa phương, phong tục tập quán, mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư góp phần vào công tác phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.