THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

                          Giao lưu bóng chuyền hơi nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo VN năm 2019.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể thao phát triển sôi nổi, rộng khắp đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tạo môi trường văn hóa lành mạnh; các thiết chế văn hóa cơ sở ngày càng được quan tâm, đầu tư xây dựng; hoạt động lễ hội được quản lý chặt chẽ, Lễ hội Lồng Tồng Phủ Thông đã được tổ chức vào đúng ngày truyền thống theo nguyện vọng của Nhân dân; việc cưới, việc tang được tổ chức văn minh, an toàn, tiết kiệm; bạo lực gia đình giảm theo từng năm. Các khu di tích lịch sử trên địa bàn huyện luôn được quan tâm, chỉnh trang, bảo vệ; các loại hình dịch vụ du lịch dần được hình thành, điển hình là các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch, dịch vụ vận tải. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục có bước phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, củng cố quốc phòng, an ninh trong toàn huyện.
Đến nay, các chỉ tiêu đạt 100% so với Nghị quyết đề ra gồm: 30% số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 85% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 72% khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa; 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

    Tiết mục múa của hội NCT thị trấn Phủ Thông tại chương trình giao lưu văn nghệ, thể dục dưỡng sinh năm 2019.

Trong thời gian tới, huyện Bạch Thông tiếp thực hiện tốt quy hoạch phát triển văn hóa thông tin gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và thông tin tại các xã gắn với tiêu chí nông thôn mới; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông; khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Phát huy giá trị, tiềm năng các di tích, lễ hội, thắng cảnh thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn. Khôi phục, giữ gìn, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc; gắn kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.

Hoàng Sim