Thực hiện Công văn số 88-CV/BCSĐ ngày 23/8/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Thông báo số 1085/TB-BYT ngày 23/8/2022 của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thông báo Hoi nghi PCD 02.08.2022.signed