Thực hiện Công văn số 843-CV/TU ngày 04/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

Xem nội dung chi tiết tại đây

Công văn số 843-CV/TU ngày 04/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh