Thực hiện Công văn số 658-CV/BCSĐ về triển khai Chỉ thị số 17-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT

Xem nội dung chi tiết tại đây

Công văn số 658-CV/BCSĐ ngày 30/12/2022 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh