Thực hiện Công văn số 2033/UBND-VXNV ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây