Thực hiện công tác quản lý người sử dụng ma túy, quản lý sau cai và lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc

Xem nội dung chi tiết tại đây