Thực hiện công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu, bệnh gây ra, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai, thực hiện tốt một số nội dung sau: 1172(29.07.2020_10h17p08)_signed